• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 27/5/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,100ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,200ປ່ຽນແປງ
  • 100 ກີບ
  • (1.39 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 33,810ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 242,930,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8,706,139ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ