• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 6/10/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.100ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.200ປ່ຽນແປງ
  • 100 ກີບ
  • (1,61 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 26.901ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 164.676.100ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 10.243.753ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ