• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 3/7/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7.200ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7.300ປ່ຽນແປງ
  • 100 ກີບ
  • (1,37 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 300ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 2.160.000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8.828.761ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ