• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 1/12/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6,250ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6,250ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ
  • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 808ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 5,015,050ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 10,495,648ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,679,303,697ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ