ຜ-ຟຟລ ຈັດຝຶກອົບຮົມທວນຄືນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1

ຜ-ຟຟລ ຈັດຝຶກອົບຮົມທວນຄືນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຜ-ຟຟລ ຈັດຝຶກອົບຮົມທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະເຂື່ອນ ຊຶ່ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1, ລະຫວ່າງວັນທີ 22-25 ສິງຫາ 2016.