ການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຈັກເບີ 6 – 7 – 8

ການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຈັກເບີ 6 – 7 – 8 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຈັກເບີ 6-7-8 ຊຶ່ງໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ,