ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອີດີແອວ-ເຈັນ ໂຊລ່າ ພາວເວີ້ ຈຳກັດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ຄະນະນັກລົງທຶນ ທີ່ລົງຢ່ຽມຢາມ ການກໍ່ສ້າງ ໂຮງງານຜະລິດ ໄຟຟ້າ ແສງຕາເວັນ

ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອີດີແອວ–ເຈັນ ໂຊລ່າ ພາວເວີ້ ຈຳກັດ  ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ຄະນະນັກລົງທຶນ ທີ່ລົງຢ່ຽມຢາມ ການກໍ່ສ້າງ ໂຮງງານຜະລິດ ໄຟຟ້າ ແສງຕາເວັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອີດີແອວ-ເຈນ ໂຊລາ ພາວເວີ ຈຳກັດ ກໍ່ຄື ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຕ້ອນ ຄະນະນັກລົງທຶນ ຕົວແທນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍ