ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ