ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3/2017

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3/2017 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-​ຟຟລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະ ພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2017 ວັນທີ 22    ສິງຫາ 2017, ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: