ຜ-ຟຟລ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ‘ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ’

ຜ-ຟຟລ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ‘ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ’ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ‘ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ’