ການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1, ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018

ການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1, ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018 ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ເຖີງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ກ່ຽວກັບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ທີ່ຈະໄດ້ມີການປ່ອຍໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018. ສະນັ້ນ ໃນເວລາ 9:00 ໂມງ