ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານສື່ສານອົງກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ

ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານສື່ສານອົງກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດງານ ສຳມະນາ ທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສື່ສານອົງກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ທີ່ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 3, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 15-16 ສິງຫາ 2018.