“ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018”

“ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018” ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ(ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ The Thai Bond Market Association ຫຼື ThaiBMA Award ປະຈໍາປີ 2018, ໃນສາຂາ Distinguished Issuer Award ຫຼື ຜູ້ອອກຮຸ້ນກູ້ທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ພາກເອກະຊົນ. ThaiBMA ນີ້ແມ່ນສະມາຄົມຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ແຫ່ງປະເທດໄທ, ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສະມາຊິກໃນການເຮັດທຸລະກຳການຄ້າຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

“ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018”

“ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018” ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ(ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ The Thai Bond Market Association ຫຼື ThaiBMA Award ປະຈໍາປີ 2018, ໃນສາຂາ Distinguished Issuer Award ຫຼື ຜູ້ອອກຮຸ້ນກູ້ທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ພາກເອກະຊົນ. ThaiBMA ນີ້ແມ່ນສະມາຄົມຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ແຫ່ງປະເທດໄທ, ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສະມາຊິກໃນການເຮັດທຸລະກຳການຄ້າຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.