ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ໄດ້ມອບຕາໜ່າງເຫຼັກເພື່ອອ້ອມຮົ້ວຫ້ອງການບ້ານບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ໄດ້ມອບຕາໜ່າງເຫຼັກເພື່ອອ້ອມຮົ້ວຫ້ອງການບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່ ຕອນເຊົ້າ,ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ໄດ້ ມອບຕາໜ່າງເຫຼັກເພື່ອອ້ອມຮົ້ວຫ້ອງການບ້ານ ຈັດສັນ (ບ້ານ ຫ້ວຍດຳໃໝ່) ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງ ເຊກອງ  ຈໍານວນ 20 ກໍ້ ລວມມູນຄ່າ 5,750,000 ກີບ.