ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຕ້ອນຄະນະວິຊາການກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຂື່ອນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຕ້ອນຄະນະວິຊາການກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່  ລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຂື່ອນ ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍເຂື່ອນ,ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ  ໄດ້ຮັບຕ້ອນ ທ່ານ ບຸນທຽມ ໄຊສົງຄາມ ຮອງຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ຄະນະພະແນກ,ວິຊາການ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ລວມທັງໝົດ 9 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງແມ່ນລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຂື່ອນ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມພັນທະ CA ລວມເຖິງວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.