• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 27/11/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.250ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.250ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ
  • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 368.138ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 2.300.723.150ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 10.495.648ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.679.303.697ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ