• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 25/5/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,250ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,200ປ່ຽນແປງ
  • 50 ກີບ
  • (0.69 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 3,000ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 21,750,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8,890,072ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ