• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 2/7/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7.300ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7.000ປ່ຽນແປງ
  • 300 ກີບ
  • (4,11 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 6.899ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 49.003.350ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8.951.382ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ