• ລາຄາຮຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 28/1/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,050ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,050ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ (0%)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ)
  • 47,840ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 337,272,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8,644,828 ຈໍານວນຮຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ)
  • 1,226,216,765

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ