• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 28/7/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.700ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.800ປ່ຽນແປງ
  • 100 ກີບ
  • (1,47 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 22.734ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 154.256.200ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8.215.652ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ