• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 22/5/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,200ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,250ປ່ຽນແປງ
  • 50 ກີບ
  • (0.69 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 6,388ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 46,035,850ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8,828,761ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ