• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 6/3/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,500ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,100ປ່ຽນແປງ
  • 400 ກີບ
  • (5.33 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 1,350ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 9,657,400ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 9,196,626ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ