• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 25/11/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.300ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.300ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ
  • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 0ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 0ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 10.579.613ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.679.303.697ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ