• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 5/10/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.200ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.250ປ່ຽນແປງ
  • 50 ກີບ
  • (0,80 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 2.079ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 12.889.800ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 10.411.683ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ