• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 27/3/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 8,100ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,500ປ່ຽນແປງ
  • 600 ກີບ
  • (7.41 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 2,150ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 17,415,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 9,932,356ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ