AP_Khampheui_PHOMMACHANH
ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ

ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

Vanida_SAVADDY
ທ່ານ ນາງ ວານິດາ ສະຫວັດດີ
ກຳ​ມະ​ການ
ກໍາມະການກວດສອບ
Dr_Khamlusa
ສຈ. ປອ. ຄຳລືຊາ ນວນສະຫວັນ
​ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
AP_Khampheui_PHOMMACHANH
ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ

ຜູ້ອຳນວຍການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

Vanida_SAVADDY
ທ່ານ ນາງ ວານິດາ ສະຫວັດດີ
ຜູ້ອໍານວຍການ
ກໍາມະການກວດສອບ
Dr_Khamlusa
ສຈ. ປອ. ຄຳລືຊາ ນວນສະຫວັນ
ຜູ້ອຳນວຍການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ