ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 28/01/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,030

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

6,900