ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 03/03/2021  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,250

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

27,800