ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 03/06/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,300

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

4,900