ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 25/06/2019  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,890

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

2,500