ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 18/04/2019  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,930

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

10,800