ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 18/03/2020  12:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,940

ປ່ຽນແປງ (%)

40 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

11.000