ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 26/02/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,000

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

2,400