ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 20/11/2019  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,180

ປ່ຽນແປງ (%)

20 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

200