ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 23/08/2019  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

3,740

ປ່ຽນແປງ (%)

40 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

400