ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 03/07/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,400

ປ່ຽນແປງ (%)

70 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

1,349,000