ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 27/11/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,350

ປ່ຽນແປງ (%)

0

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

26,300