ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 07/08/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,590

ປ່ຽນແປງ (%)

10 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

1,400