ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 06/12/2019  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,900

ປ່ຽນແປງ (%)

100 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

8,300