ລາຄາຮຸ້ນ
UPDATED : 25/09/2020  12:00:00  

ຜ-ຟຟລ

ສະກຸນເງີນ

ກີບ

ລາຄາປິດ

2,450

ປ່ຽນແປງ (%)

20 

ປະລິມານ( ຮຸຸ້ນ)

10,300