ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 202,03 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.760.925.622 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 52,91 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 464,30 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 441.063.000 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 64,28 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 796,25 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 23.437.500 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 16,62 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,37 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 389.332 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 48,67 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 394,78 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 73.730.780 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 37,23 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,25 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 270.782 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 66,93 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 745,62 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 19.449.770 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 33,53 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 640,80 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.621.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 96,00 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,50 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System