ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 199,35 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.044.869.000 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 42,84 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 465,14 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 460.307.400 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 67,08 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 795,87 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 22.069.986 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 15,65 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,25 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 369.228 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 46,15 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 388,61 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 32.694.020 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 16,51 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,64 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 318.509 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 82,84 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 742,00 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.261.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 9,07 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,00 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,35 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.891.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 98,00 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,50 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System