ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 204,50 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 4.565.316.650 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 64,23 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 473,17 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 644.274.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 93,89 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 818,30 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 130.485.840 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 92,54 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 813,19 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 869.736 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 108,72 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 401,18 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 137.737.220 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 69,54 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 482,23 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 407.013 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 112,34 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 747,91 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 33.560.617 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 57,86 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,45 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 213,98 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.229.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 93,10 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 123,70 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System