ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 206,59 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.245.759.692 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 73,80 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ລະດັບນ້ໍາ : 468,79 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 818,28 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 130.364.070 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 92,46 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 812,27 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 579.449 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 72,43 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 395,25 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 77.800.579 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 39,28 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,62 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 315.869 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 81,96 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 746,43 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 24.035.078 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 41,44 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,13 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.495.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 95,07 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,50 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System