ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 200,75 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.365.067.500 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 47,34 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 465,13 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 460.078.300 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 67,05 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 796,27 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 23.509.922 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 16,67 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,70 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 450.445 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 56,31 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 388,79 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 33.478.370 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 16,90 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,65 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 319.838 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 83,28 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 742,03 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.345.013 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 9,22 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,18 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.585.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 95,73 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,40 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System