ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 207,02 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.385.943.450 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 75,77 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 471,06 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 595.934.600 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 86,85 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 807,33 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 70.422.018 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 49,94 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 812,00 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 514.288 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 64,29 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 398,73 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 111.081.922 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 56,08 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ລະດັບນ້ໍາ : 481,57 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 746,54 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 24.683.748 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 42,56 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 213,40 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 15.301.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 86,22 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,21 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System