ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 202,26 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.835.870.050 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 53,96 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 474,61 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 677.265.100 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 98,70 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 805,54 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 61.900.330 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 43,90 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 809,79 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 193.707 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 24,21 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 396,55 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 89.586.550 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 45,23 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 480,23 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 177.104 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 35,70 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 746,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 25.044.120 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 43,18 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 642,10 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,02 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.297.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 93,60 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 120,19 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System