ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 200,42 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.289.569.500 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 46,28 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 464,53 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 446.332.300 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 65,04 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 795,44 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 20.542.042 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 14,57 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,75 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 460.507 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 57,56 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 388,78 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 33.455.960 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 16,89 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,52 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 302.991 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 77,66 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 742,06 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.428.326 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 9,36 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,00 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,16 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.549.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 95,47 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,00 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System