ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 206,98 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.372.761.292 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 75,59 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 470,34 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 579.439.400 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 84,44 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 818,69 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 132.869.302 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 94,23 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,92 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 496.428 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 62,05 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 398,54 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 109.169.180 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 55,12 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 313.250 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 81,08 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 747,63 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 31.699.537 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 54,65 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,70 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.621.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 96,00 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System