ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 202,42 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 3.904.255.450 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 54,93 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 467,64 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 517.582.400 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 75,43 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 798,51 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 31.904.726 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 22,63 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,81 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 472.878 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 59,11 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 393,44 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 62.853.082 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 31,73 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,49 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 299.231 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 76,41 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕ​່​ໍ​າ​ຫຼາຍ
ລະດັບນ້ໍາ : 742,96 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 7.927.716 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 13,67 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,80 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,22 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.657.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 96,27 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,40 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System