ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ
ທ່ານ ດຣ. ບຸນສະຫຼອງ ສຸດທິດາຣາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການເງິນ

ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ

ທ່ານ ດຣ. ບຸນສະຫຼອງ ສຸດທິດາຣາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການເງິນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ