ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016

2016-11-15
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016

2016-08-29
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດໄຕມາດ 1 ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

2016-05-13
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015

2015-11-16
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2015

2015-08-31
   

ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທີ 1/2015 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2015-05-18
   

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 31 ທັນວາ 2014

2015-04-30
   

ບົດລາຍງານການເງິນໄຕມາດ 3 ປະຈໍາປີ 2014 ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-11-17
   

ໃບຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2014 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2014-04-30