ທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ
ເຂຶ້ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖຶກຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 100 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 150 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 500 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 615 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 25%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 120 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ