ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 100 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 150 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 520 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 615 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 25%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 120 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 1285 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 260 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 5 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 34 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 120 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 240 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 180 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 64 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ