Slide Lao Map ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 155 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 1971
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 6 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2012
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 14 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2014
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3 ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 40 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2005
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 60 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2000
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 130 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2015
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 45 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 1991
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 76 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2009
ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 88 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2015
ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 5 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
Download : EIA Download : EIA Download : EIA Download : EIA Download : EIA Download : EIA Download : EIA ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມເຕີມ

ທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 155 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 1971

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 40 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2005

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 60 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2000

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 45 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 1991

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 76 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2009

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 5 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 6 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2012

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 14 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2014

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 130 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2015

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 88 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2015

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ