• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 4/9/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 6.200ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.200ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ
  • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 50.550ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 311.885.000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 7.602.544ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ