• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 1/4/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,950ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 8,000ປ່ຽນແປງ
  • 50 ກີບ
  • (0.63 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 1,111ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 8,832,450ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 9,748,423ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1,226,216,765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ