• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 29/6/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7.250ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7.250ປ່ຽນແປງ
  • 0 ກີບ
  • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 150ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 1.087.500ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8.890.072ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ