• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 30/7/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7.000ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 6.800ປ່ຽນແປງ
  • 200 ກີບ
  • (2,86 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
  • 30ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 210.000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8.583.517ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
  • 1.226.216.765ຣຸ້ນ
 

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ