• ລາຄາຮຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
  • 30/1/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
  • 7,000ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
  • 7,050ປ່ຽນແປງ
  • 50 ກີບ (0.71%)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ)
  • 77,155ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
  • 539,575,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
  • 8,583,517 ຈໍານວນຮຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ)
  • 1,226,216,765

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ