ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ (619MW)

  ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ IPP ທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ (512MW)

  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Slideshow Image 1