ພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຕູ້ປ.ນ.2392
ໂທລະສັບ : (856 21) 316142
ແຟັກ: :  (856-21) 316141
ອີແມວ : ir@edlgen.com.la

ທ່ານ ລິດທິສັກ ວິລະວົງ
ໂທລະສັບ: +85620-22291999, +85620-22222552

ທ່ານ ນາງ ເພັດອາລຸນ ພັນທະວົງ
ໂທລະສັບ: +85620-57571155

ແບບຟອມຂໍ້ມູນນັກລົງທຶນ

ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາສະແປມອີເມວ, ກະລຸນາປອ້ນລະຫັດຂໍ້ຄວາມຮູບພາບ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ