ຄະນະກຳມະການກວດສອບ     There have been 3765 visitors to this websiteThere have been 3765 visitors to this websiteThere have been 3765 visitors to this websiteThere have been 3765 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ​ – ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ

 

ມາດຕາ 3 :  ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຄກນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລາຍງານຕໍ່ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ໂດຍກົງ ແລະ ມີສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ດັ່ງນີ້:

(1)      ທົບທວນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສະເໜີສະພາຜູ້ອຳນວຍການ.

(2)      ທົບທວນຄວາມພຽງພໍ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມຂອງລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະບຽບການ ຂອງຄະນະກຳມະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,œ ລະບຽບການທາງ ດ້ານການບັນຊີ, ລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນ, ລະບຽບ ການຂອງຝ່າຍບໍລິຫານບຸກ ຄະລາກອນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ ວ່າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນ ການທຸດຈະລິດ ໃນການຫາຜົນປະໂຫຍດໃສ່ຕົນເອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການກວດສອບພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ.

(3)      ທົບທວນໃຫ້ບໍລິສັດ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ຄະນະກຳ ມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍບັນຊີ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(4)      ພິຈາລະນາ, ຄັດເລືອກ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສະເໜີຄ່າຕອບແທນຂອງ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັ້ງ.

(5)      ທົບທວນ, ພິຈາລະນາລາຍການທີ່ອາດມີຜົນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສະເໜີສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ເພື່ອພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ.

(6)      ເຮັດບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ໂດຍເປີດເຜີຍໄວ້ໃນລາຍງານປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ, ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງລົງນາມໂດຍປະທານ ຄກນ  ແລະ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້ອຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

​ -  ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງບົດລາຍງານທາງການເງິນຂອງ ບໍລິສັດ

-  ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ

-   ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ)  ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

-       ​ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ

​-       ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ອາດມີຜົນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ

(7)      ທົບທວນວຽກງານຂອງພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

(8)      ຊີ້ນຳ, ນຳພາພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ທາງດ້ານການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການລາຍງານຜົນການ  ປະຕິບັດວຽກງານ

(9)      ພິຈາລະນາ ແລະ ທົບທວນຫຼັກເກນ ແລະ ວິທີການກວດສອບ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ທາງທຸລະກິດ

(10)     ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄກນ ສະເໜີຕໍ່ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ

(11)     ລາຍງານສິ່ງກວດພົບ ຫຼື ມີຂໍ້ສົງໃສວ່າມີລາຍການ ແລະ ການກະທຳ ຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມ ສຳຄັນຕໍ່ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ເພື່ອດຳເນີນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຄກນ ເຫັນສົມຄວນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

​- ລາຍການທີ່ເກີດມີຜົນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ

-  ການທຸດຈະລິດ ຫຼື ມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີຄວາມບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ

​-  ການຝ່າຝືນດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

(12)     ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ມອບໝາຍໃຫ້.

ຄກນ ມີສິດໃນການດຳເນີນການຕ່າງໆໄດ້ແກ່:

-       ​ການເຊີນ ບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ, ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃນທຸກລະດັບລວມທັງ ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ມາຮ່ວມປະຊຸມ       ປຶກສາຫາລື, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ.

-    ປຶກສາຫາລື ກັບ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາຂອງ ບໍລິສັດ (ຖ້າມີ) ຫຼື ຈ້າງທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນພາຍນອກເປັນຄັ້ງຄາວໃນກໍລະນີຈຳເປັນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ.

-       ​ການຂໍໃຫ້ ຜູ້ບໍລິຫານໃນທຸກລະດັບ ລວມທັງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ສົ່ງເອກະສານຫຼັກຖານກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການ ກວດສອບ ຫຼື ສອບສວນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳເລັດລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ,

-       ​ການມອບໝາຍໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງພາຍໃນຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການກວດສອບ.

ມາດຕາ 4 :  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ

ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ ມີສາຍການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນກົງກັບສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ບໍລິສັດ ມີລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ດີ ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຫຍັດ ໂດຍມີ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: