ລາຍງານປະຈຳປີ     There have been 2557 visitors to this websiteThere have been 2557 visitors to this websiteThere have been 2557 visitors to this websiteThere have been 2557 visitors to this website 

         
 
  ລາຍງານປະຈຳປີ 2016 ລາຍງານປະຈຳປີ 2015 ລາຍງານປະຈຳປີ 2014 ລາຍງານປະຈຳປີ 2013
  ຂະໜາດ: 17.41 MB. ຂະໜາດ: 24.93 MB. ຂະໜາດ: 5.75 MB. ຂະໜາດ: 27.25 MB.
         
   
  ລາຍງານປະຈຳປີ 2012 ລາຍງານປະຈຳປີ 2011 ລາຍງານປະຈຳປີ 2010  
  ຂະໜາດ: 23.71 MB. ຂະໜາດ: 23.79 MB. ຂະໜາດ: 769 KB.