• #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ     There have been 849 visitors to this websiteThere have been 849 visitors to this websiteThere have been 849 visitors to this website 

ໃນ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 165,000,000 ກີບ ເຂົ້າໃນໂຄງການໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມຂະບວນການຮັກສາປ່າໄມ້-ແຫຼ່ງນໍ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງ (ຊື່ຫຍໍ້ “ໂຄງການ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ”) ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ທີມງານ ນັກວິຊາການດ້ານປ່າໄມ້-ແຫຼ່ງນໍ້າ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຕາມບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເຂດຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າງື່ມ, ຜະລິດສື່ສິ່ງພິມໂຄສະນາຕ່າງໆ ແລະ ຍັງມີການຜະລິດລາຍການໂຄສະນາທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າຕົ້ນນໍ້າ, ຊຶ່ງໂຄງການມີໄລຍະດຳເນີນການ 5ປີ (2016-2020). ນອກນັ້ນ ໂຄງການນີ້ຍັງໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ພ້ອມທັງການສົມທົບທຶນຈາກ ຫຼາຍພາກສ່ວນຄື ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5, ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 2.