• #
  • #
  • #
  • #

  5 ປີ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ     There have been 1024 visitors to this websiteThere have been 1024 visitors to this websiteThere have been 1024 visitors to this websiteThere have been 1024 visitors to this website  

  ຜ-ຟຟລ ໄດ້ສົມທົບທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ເປັນຈຳນວນ 500,000,000 ກີບ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2011 ຈົນມາຮອດ ປີ 2015. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ-ພູພະນັງ (ຫຼື ກອງພັນໃຫຍ່ 941), ຊຶ່ງ ໂຄງການນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອ ການແກ້ໄຂບັນຫາການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກຳນົດເຂດຟື້ນຟູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ. ໃນນັ້ນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແມ່ນເຂດປ່າທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 200.000 ເຮັກຕ້າ ໂດຍກວມເອົາ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ປະກອບມີ 7 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງ ຮົ່ມ, ລ້ອງຊານ, ແກ້ວອຸດົມ, ທຸລະຄົມ, ປາກງື່ມ, ໄຊທານີ ແລະ ທ່າພະບາດ. ແລະ ລວມມີ 72 ບ້ານ, 8.419 ຄອບຄົວ ແລະ ມີປະຊາກອນ 50.514 ຄົນ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ຍັງເປັນປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນຳ້ ຄື: ນຳ້ເລິກ, ນຳ້ຍອງ, ນຳ້ມັງ, ນຳ້ໂລ້ ແລະ ນຳ້ທວາຍ. ປະກອບມີປ່າໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ຄື: ປ່າໄມ້ປະສົມເຂດສູງ, ປ່າໄມ້ປະສົມເຂດຕຳ່, ປ່າແປກ, ປ່າປະສົມໃບກວ້າງ ແລະ ໃບແຫຼມ, ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງເຂດສູງ, ເຂດຕໍ່າ ແລະ ປ່າຟື້ນຟູ. ໃນປັດຈຸບັນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍ ຖອຍລົງຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນການທຳການຜະລິດກະສິກຳ, ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ລ່າສັດປ່າ, ໄຟໄໝ້ປ່າ, ການຕັ້ງພູມລຳເນົາຂອງປະຊາຊົນ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຄງການນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ ການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນອະນາຄົດ ພ້ອມທັງ ມີການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ໃນການດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການກຳນົດກອບວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ກິດຈະກຳຫຼັກຄື:

  • ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການບຸກລຸກ ເພື່ອກຳນົດເຂດຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ.
  • ລົງກວດກາລາດຕະເວນເພື່ອສະກັດກັ້ນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ.
  • ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ.
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອຟື້ນຟູປ່າ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ ໃນຂອບເຂດບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພູເຂົາຄວາຍ.

ໂດຍ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຜ່ານມາ ແມ່ນ ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຂອງເມືອງ ແຂວງ ພ້ອມທັງ ປະຊາຊົນພາຍໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ.

ພາຍຫຼັງ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນເຫັນວ່າ ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ສະພາບການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້, ລວມເຖິງ ການລັກລອບລ້າ, ຄ້າຂາຍ ສັດນຳ້ ແລະ ສັດປ່າ ແມ່ນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ. ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງເຂດພື້ນທີ່ປ່າ ໂດຍສະເພາະການກຳນົດພື້ນທີ່ປ່າຟື້ນຟູໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ. ນອກຈາກ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ - ການກຳນົດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພະນັກງານ/ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ, ການຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ໃນທຸກໆປີ ກໍ່ໄດ້ເປັນການເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ເຖິງ 26.5 ເຮັກຕ້າຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເຄີຍເປົ່າຫວ່າງ ຊຶ່ງມີການປູກໄມ້ 6 ຊະນິດ ລວມເປັນຈຳນວນ 14.810ຕົ້ນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໝາກຜົນສຳເລັດ ກໍ່ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງການສະໜອງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ໃນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການນີ້ ຍັງພົບພໍ້ກັບບັນຫາ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນ ການຂາດເຂີນພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ແລະ ເນື່ອງຈາກວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ອາດຈະມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ທາງດ້ານ ທຶນຮອນ ແລະ ກອບເວລາໃນການປະຕິບັດ ທີ່ຈຳກັດ. ນອກນັ້ນຍັງມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອີກອັນໜຶ່ງຄື ຄວາມຮັບຮູ້ຊາບຊືມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ສິ່ງໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຊື່ອຖືແບບຮີດເກົ່າຄອງຫຼັງ ແລະ ຍັງອາໄສທຳມະຊາດເປັນຫຼັກຢູ່.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ-ຟຟລ ຍາມໃດກໍ່ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ລວມໄປເຖິງສັດນຳ້-ສັດປ່ານາໆຊະນິດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ. ຊຶ່ງນີ້ ກໍ່ເປັນປັດໃຈຫຼັກທີ່ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.