Bidding Notices

Bidding Title Open Date Submission Date Download
ໂຄງການສ້າງຮູບແບບຈຳລອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ຜ-ຟຟລ (Financial Model) 2019-01-29 2019-02-22
ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2-3 2019-03-18 2019-04-19
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-07-08 2019-08-12
'ໂຄງການ ການບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 3 ເຂື່ອນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ 2019-09-09 2019-11-04
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ