CONTRACT AWARD NOTICE

Report Created : 20 Nov 2019

No. Type of Business Title of Bids Contract Signing Date Awarded Contractor/Supplier/Consultant Remarks
1 Financial Model 2019-05-30 Ernst & Young Lao Co., Ltd. -
2 ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 2019-06-19 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ -
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ