CONTRACT AWARD NOTICE

Report Created : 05 Apr 2020

No. Type of Business Title of Bids Contract Signing Date Awarded Contractor/Supplier/Consultant Remarks
1 Financial Model 2019-05-30 Ernst & Young Lao Co., Ltd. -
2 ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 2019-06-19 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ -
3 ການບໍລິການປະກັນໄພ 3 ເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ 2019-11-22 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ -
4 ໂຄງການ ການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບບັນຊີ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈຳປີ 2020 - ບໍລິສັດ Price water house Cooper (Lao) Sole Company Limited -
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ