ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant

ພະນັກງານ ຜ–ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “Basic Hydro Power Plant” ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ,