ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ວັນທີ 06/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງເຊົ້າ

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ວັນທີ 06/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງເຊົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.