ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ

ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳ​ມະ​ການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
​ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ

ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ