ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 205,14 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 4.773.458.100 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 67,15 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 471,08 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 596.392.800 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 86,91 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,15 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 89.808.060 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 63,69 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 812,34 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 597.650 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 74,71 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 391,62 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 49.707.468 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 25,10 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,30 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 276.477 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 68,83 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ຕໍ່າ
ລະດັບນ້ໍາ : 745,76 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 20.183.160 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 34,80 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.621.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 96,00 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,20 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System