ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 209,59 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 6.223.260.300 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 87,55 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 475,01 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 686.429.100 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 100,03 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 818,80 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 133.544.640 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 94,71 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 812,18 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 556.860 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 69,61 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 405,52 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 190.529.680 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 96,19 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 482,10 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 385.660 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 105,22 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 748,47 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 37.656.883 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 64,93 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,50 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 17.161.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 100,00 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 120,10 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System