ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 208,65 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 5.917.967.800 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 83,26 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ຄານ 2

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 470,55 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 584.250.500 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 85,14 %

ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າຫວ້ຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 816,87 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 121.892.226 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 86,45 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 2

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 811,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 430.976 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 53,87 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 402,56 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 153.729.525 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 77,62 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ເສັດ 1

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 481,90 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 354.915 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 94,97 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້​ມັງ 3

ສະຖານະ : ປົກກະຕິ
ລະດັບນ້ໍາ : 747,11 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 28.199.094 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 48,62 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ສະ​ນາ

ລະດັບນ້ໍາ : 641,60 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຊອງ

ສະຖານະ : ສູງ
ລະດັບນ້ໍາ : 214,08 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 16.405.700 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : 94,40 %

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ​ລະ​ບຳ

ລະດັບນ້ໍາ : 119,30 MASL
ບໍລິມາດນໍ້າໃນອ່າງ : 0 ແມັດກ້ອນ
ທຽບເປັນເປີເຊັນ : - %
EDLGEN System