ຍິນດີຕອ້ນຮັບເຂົ້າສູ່ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຂອງ ຜ-ຟຟລ. ລະບົບຂອງເຮົາຈະແຈ້ງເຕືອນແບບອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຂ່າວຂອງສຳນັກງານຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວທີ່ກ່ຽວກັບ ຜ-ຟຟລ.

    ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາສະແປມອີເມວ, ກະລຸນາປອ້ນລະຫັດຂໍ້ຄວາມຮູບພາບ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

    Note: To unsubscribe from EDL-Generation Public Company Limited email alerts, please click here.

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
    ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ