ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານການພັດທະນາທຸລະກິດ
ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານການຜະລິດ
ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ
ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານການເງິນ

ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການພັດທະນາທຸລະກິດ

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການຜະລິດ

ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການເງິນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ