ພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຕູ້ປ.ນ.2392
ໂທລະສັບ : (856 21) 316142
ແຟັກ: :  (856-21) 316141
ອີແມວ : ir@edlgen.com.la

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ
ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ພຸດທະສອນ ອິນທະປັນຍາ
ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ລິດທິສັກ ວິລະວົງ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ນາງ ເພັດອາລຸນ ພັນທະວົງ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ນາງ ເກດແກ້ວ ສີສຸລິດ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ສຸກປະລິວັນ ເລທົງສະຫວັນ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ແບບຟອມຂໍ້ມູນນັກລົງທຶນ

    ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາສະແປມອີເມວ, ກະລຸນາປອ້ນລະຫັດຂໍ້ຄວາມຮູບພາບ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
    ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ