ຮຽນທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ນັບຖື,

ປີ 2016 ເປັນປີທີ 6 ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນງານເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຍຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າກິດຈະການໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າອັນດັບໜຶ່ງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາຍໃນຂົງເຂດພາກພື້ນດ້ວຍລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງສາມາດບໍລິຫານໂຄງການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທີພາບ, ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງທຸລະກິດ ທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີກຳລັງການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກຳໄລຕາມຊັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນກັບຄືນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.

ຜ-ຟຟລ ໄດ້ດໍາເນີນງານຢ່າງມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດໃໝ່ໆໃນການລົງທຶນຍ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າໃນສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍລິສັດໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຍຸດທະສາດເພື່ອລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຊັນສັນຍາ Framework Agreement ແລະ ສັນຍາ EPC ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າດິກ 1, ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງປາກແບ່ງ, ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກອງ 5, ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 1, 2 ແລະ 3 ແລະ ລົງນາມສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກກໍ່ຕາມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຢືນຢູ່ ບົນພື້ນຖານການເບິ່ງແຍງກິດຈະການທີ່ດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທຸກໆຝ່າຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຍືນຍົງ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກສາກົນ ຄືລາງວັນ The asset Triple A Country Awards 2016 ທີ່ ຮົງກົງ, ສປຈີນ ໃນສາຂາ Best Deal – Southeast Asia “Best Bond” ຫຼື ການລະດົມທຶນດ້ວຍການຂາຍ ພັນທະບັດດີເດັ່ນສະກຸນເງິນໂດລາໃນປີ 2015.

ໃນຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດຍັງຈະສືບຕໍ່ການເພີ່ມກໍາລັງຕິດຕັ້ງການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 2,400 ເມັກກາວັດ ໃນປີ 2020. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ໃນການລົງທຶນໃສ່ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ, ບາງໂຄງກໍ່ຈະໂອນຈາກ ຟຟລ ແລະ ດຳເນີນໃນຮູບການລົງທຶນກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍນອກໂດຍກົງ.

ຄ່ຽງຄູ່ກັບການບໍລິຫານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າອັນດັບໜຶ່ງໃນຂະແໜງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງການຮ່ວມກິດຈະກໍາການປູກຕົ້ນໄມ້ເພີ່ມຢູ່ຕາມເນື້ອທີ່ດິນແຕ່ລະເຂື່ອນທີ່ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາປ່ອຍປາລົງສູ່ສາຍນໍ້າທັງຢູ່ບໍລິເວນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ແລະ ສາຍນໍ້າທີ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລວມໄປເຖີງການໃຫ້ການຊຸກຍູ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມກັບຊຸມຊົນອອ້ມຂ້າງອີກດ້ວຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຂໍຄວາມສະແດງຄວາມຂອບ ໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງ ຜ-ຟຟລ ຢ່າງເປັນປະຈຳ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ການດຳເນີນງານ ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງສະໜອງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງຂົງເຂດອາຊຽນ ຢ່າງພຽງພໍ ຊຶ່ງຈະເປັນພະລັງຍູ້ໜູນໃຫ້ບໍລິສັດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ປະທານ ສະພາ ບໍລິຫານ
ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ

ຮຽນທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ນັບຖື,

ປີ 2016 ເປັນປີທີ 6 ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນງານເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຍຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າກິດຈະການໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າອັນດັບໜຶ່ງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາຍໃນຂົງເຂດພາກພື້ນດ້ວຍລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງສາມາດບໍລິຫານໂຄງການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທີພາບ, ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງທຸລະກິດ ທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີກຳລັງການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກຳໄລຕາມຊັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນກັບຄືນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.

ຜ-ຟຟລ ໄດ້ດໍາເນີນງານຢ່າງມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດໃໝ່ໆໃນການລົງທຶນຍ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າໃນສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍລິສັດໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຍຸດທະສາດເພື່ອລົງທຶນຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຊັນສັນຍາ Framework Agreement ແລະ ສັນຍາ EPC ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າດິກ 1, ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງປາກແບ່ງ, ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກອງ 5, ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 1, 2 ແລະ 3 ແລະ ລົງນາມສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກກໍ່ຕາມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຢືນຢູ່ ບົນພື້ນຖານການເບິ່ງແຍງກິດຈະການທີ່ດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທຸກໆຝ່າຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຍືນຍົງ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກສາກົນ ຄືລາງວັນ The asset Triple A Country Awards 2016 ທີ່ ຮົງກົງ, ສປຈີນ ໃນສາຂາ Best Deal – Southeast Asia “Best Bond” ຫຼື ການລະດົມທຶນດ້ວຍການຂາຍ ພັນທະບັດດີເດັ່ນສະກຸນເງິນໂດລາໃນປີ 2015.

ໃນຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດຍັງຈະສືບຕໍ່ການເພີ່ມກໍາລັງຕິດຕັ້ງການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 2,400 ເມັກກາວັດ ໃນປີ 2020. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ໃນການລົງທຶນໃສ່ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ, ບາງໂຄງກໍ່ຈະໂອນຈາກ ຟຟລ ແລະ ດຳເນີນໃນຮູບການລົງທຶນກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍນອກໂດຍກົງ.

ຄ່ຽງຄູ່ກັບການບໍລິຫານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າອັນດັບໜຶ່ງໃນຂະແໜງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງການຮ່ວມກິດຈະກໍາການປູກຕົ້ນໄມ້ເພີ່ມຢູ່ຕາມເນື້ອທີ່ດິນແຕ່ລະເຂື່ອນທີ່ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາປ່ອຍປາລົງສູ່ສາຍນໍ້າທັງຢູ່ບໍລິເວນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ແລະ ສາຍນໍ້າທີ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລວມໄປເຖີງການໃຫ້ການຊຸກຍູ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມກັບຊຸມຊົນອອ້ມຂ້າງອີກດ້ວຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຂໍຄວາມສະແດງຄວາມຂອບ ໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງ ຜ-ຟຟລ ຢ່າງເປັນປະຈຳ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ການດຳເນີນງານ ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງສະໜອງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງຂົງເຂດອາຊຽນ ຢ່າງພຽງພໍ ຊຶ່ງຈະເປັນພະລັງຍູ້ໜູນໃຫ້ບໍລິສັດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ປະທານ ສະພາ ບໍລິຫານ
ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ