CONTRACT AWARD NOTICE

Report Created : 26 Sep 2022

No. Type of Business Title of Bids Contract Signing Date Awarded Contractor/Supplier/Consultant Remarks
1 Financial Model 2019-05-30 Ernst & Young Lao Co., Ltd. -
2 ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 2019-06-19 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ -
3 ການບໍລິການປະກັນໄພ 3 ເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ 2019-11-22 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ -
4 ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈັກ Diesel 600 KVA ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພີ່ມໃສ່ ໂຮງຈັກເກົ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 2020-06-18 ບໍລິສັດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຈໍາກັດ -
5 ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-09-04 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພລາວ -
6 ໂຄງການວ່າຈ້າງກວດສອບບັນຊີພາຍນອກປະຈໍາປີ 2020 2020-05-29 ບໍລິສັດ PricewaterhouseCoopers -
7 ວຽກປັບປຸງຕາຄ່າຍ 0,4 kV ຈາກໂຮງຈັກຫາຫ້ອງການບໍລິຫານ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ສະໜອງເຄື່ອງມືຊ່າງ, ເຄື່ອງໄຟໄຟ້າ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນກົນຈັກ ໃຫ້ບັນດາເຂື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ ປະຈໍາປີ 2021 2021-12-24 ວິສາຫະກິດ ຮ້ານນ້ອຍການໄຟຟ້າ ສ່ວນບຸກຄົນ -
8 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນສະຫຼົບ(Slope) ລຸ່ມທາງສາມເເຍກເຂົ້າເຮືອນຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ແລະ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນເເບບ Shotcrete ເບື້ອງຂວາມື (CFRD) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 2022-03-01 ບໍລິສັດ ມີໄຊພົົນ ຈະເລີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ -
9 ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2022-2023 2022-08-26 ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສໍາລັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ສາມາດພົວພັນເອົາທີ່ ຜ-ຟຟລ, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ພະແນກຈັດຊື້
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ