CONTRACT AWARD NOTICE

Report Created : 25 Sep 2021

No. Type of Business Title of Bids Contract Signing Date Awarded Contractor/Supplier/Consultant Remarks
1 Financial Model 2019-05-30 Ernst & Young Lao Co., Ltd. -
2 ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 2019-06-19 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ -
3 ການບໍລິການປະກັນໄພ 3 ເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ 2019-11-22 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ -
4 ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈັກ Diesel 600 KVA ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພີ່ມໃສ່ ໂຮງຈັກເກົ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 2020-06-18 ບໍລິສັດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຈໍາກັດ -
5 ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-09-04 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພລາວ -
6 ໂຄງການວ່າຈ້າງກວດສອບບັນຊີພາຍນອກປະຈໍາປີ 2020 2020-05-29 ບໍລິສັດ PricewaterhouseCoopers -
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ