CONTRACT AWARD NOTICE

Report Created : 25 Jun 2024

No. Type of Business Title of Bids Contract Signing Date Awarded Contractor/Supplier/Consultant Remarks
1 Financial Model 2019-05-30 Ernst & Young Lao Co., Ltd. -
2 ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 2019-06-19 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ -
3 ການບໍລິການປະກັນໄພ 3 ເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ 2019-11-22 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ -
4 ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈັກ Diesel 600 KVA ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພີ່ມໃສ່ ໂຮງຈັກເກົ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 2020-06-18 ບໍລິສັດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຈໍາກັດ -
5 ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-09-04 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພລາວ -
6 ໂຄງການວ່າຈ້າງກວດສອບບັນຊີພາຍນອກປະຈໍາປີ 2020 2020-05-29 ບໍລິສັດ PricewaterhouseCoopers -
7 ວຽກປັບປຸງຕາຄ່າຍ 0,4 kV ຈາກໂຮງຈັກຫາຫ້ອງການບໍລິຫານ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ສະໜອງເຄື່ອງມືຊ່າງ, ເຄື່ອງໄຟໄຟ້າ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນກົນຈັກ ໃຫ້ບັນດາເຂື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ ປະຈໍາປີ 2021 2021-12-24 ວິສາຫະກິດ ຮ້ານນ້ອຍການໄຟຟ້າ ສ່ວນບຸກຄົນ -
8 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນສະຫຼົບ(Slope) ລຸ່ມທາງສາມເເຍກເຂົ້າເຮືອນຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ແລະ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນເເບບ Shotcrete ເບື້ອງຂວາມື (CFRD) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 2022-03-01 ບໍລິສັດ ມີໄຊພົົນ ຈະເລີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ -
9 ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2022-2023 2022-08-26 ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສໍາລັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ສາມາດພົວພັນເອົາທີ່ ຜ-ຟຟລ, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ພະແນກຈັດຊື້
10 ວຽກສະໜອງ ອຸປະກອນພາກໄຟຟ້າ ເພື່ອສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສຳຮອງ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ວຽກສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍ ຂອງໝໍ້ແປງຈັກເບີ 1&2 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ແລະ ວຽກສະໜອງເຄື່ອງມືທົດສອບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຄື່ອງຈັກຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 2022-12-01 ບໍລິສັດ ໄຊພັດທະນາ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນເອົາໜັ້ງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ທີ່ພະແນກຈັດຊື້, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ
11 ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 03 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສົກປີ 2022-2023 2022-11-14 ບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ ສໍາລັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ສາມາດພົວພັນເອົາທີ່ ຜ-ຟຟລ, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ພະແນກຈັດຊື້
12 ວຽກສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກເບີ 2 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 2022-12-16 ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂອໂຕເມຊັນ ແອນໂຊລູຊັນ ເອັນຈິເນຍຣິງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສໍາລັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ສາມາດພົວພັນເອົາທີ່ ຜ-ຟຟລ, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ພະແນກຈັດຊື້
13 ວຽກຈັດຊື້ປ້ຳນ້ຳສ້າງ Phase 1, 11kW Unit 1&2 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1, ວຽກຈັດຊື້ Motor ແລະ Pump ລະບົບນ້ຳທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຈັກ Unit 1 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ແລະ ວຽກສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຊຸດ Motor Control ໃສ່ປະຕູ Intake Gate ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ 2022-12-16 ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂອໂຕເມຊັນ ແອນໂຊລູຊັນ ເອັນຈິເນຍຣິງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສໍາລັບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນ ສາມາດພົວພັນເອົາທີ່ ຜ-ຟຟລ, ຝ່າຍບໍລິຫານງານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ, ພະແນກຈັດຊື້
14 ວຽກ Overhaul ຈັກເບີ 02 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 2024-03-22 ບໍລິສັດ ເອັນບີລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສໍາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນທີ່ ພະແນກຈັດຊື້, ຝ່າຍບໍລິຫານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ເວລາ 08:30-12:00 ແລະ 13:30-17:00
15 ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງແບບ, ແພເສື້ອ ແລະ ແພໂສ້ງ ພະນັກງານ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈໍາປີ 2024 2024-03-26 ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງງານຕັດຫຍິບສົມດີ ສໍາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນທີ່ ພະແນກຈັດຊື້, ຝ່າຍບໍລິຫານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ເວລາ 08:30-12:00 ແລະ 13:30-17:00
16 ການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເລິກ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2) ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2024-2025 2024-03-22 ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ ສໍາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາໜັງສືຄໍ້າປະກັນຊອງປະມູນທີ່ ພະແນກຈັດຊື້, ຝ່າຍບໍລິຫານສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ເວລາ 08:30-12:00 ແລະ 13:30-17:00
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ