Bidding Notices

Bidding Title Open Date Submission Date Download
ໂຄງການສ້າງຮູບແບບຈຳລອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ຜ-ຟຟລ (Financial Model) 2019-01-29 2019-02-22
ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2-3 2019-03-18 2019-04-19
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-07-08 2019-08-12
ໂຄງການ ການກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2020 2019-10-28 2019-11-25
ໂຄງການ ການບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 3 ເຂື່ອນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ 2019-09-19 2019-11-04
ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈັກ Diesel 600 KVA ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພີ່ມໃສ່ ໂຮງຈັກເກົ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 2020-01-13 2020-02-26
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 6 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2020-2021 2020-07-21 2020-08-14
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ສຳລັບ 3 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2020-2021 2020-09-23 2020-10-30
ໂຄງການ ສ້ອມແປງປ່ຽນນຖ່າຍກັງຫັນນໍ້າ (Turbine Runner) ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ Unit 1 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 2021-02-08 2021-03-05
ໂຄງການ ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ Spherical Valve Unit 1 & 2 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 2021-04-07 2021-05-31
ວຽກປັບປຸງຕາຄ່າຍ 0,4 kV ຈາກໂຮງຈັກຫາຫ້ອງການບໍລິຫານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ສະໜອງເຄື່ອງມືຊ່າງ, ເຄື່ອງໄຟໄຟ້າ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນກົນຈັກ ໃຫ້ບັນດາເຂື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ ປະຈໍາປີ 2021 2021-11-08 2021-11-17
ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນສະຫຼົບ(Slope) ລຸ່ມທາງສາມເເຍກເຂົ້າເຮືອນຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ແລະ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນເເບບ Shotcrete ເບື້ອງຂວາມື (CFRD) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 2021-11-17 2021-12-17
ວຽກງານສະໜອງ ເຄື່ອງທົດສອບໄຟຟ້າພາກ Switch yard ແລະ Generator ໃຫ້ ບໍລິສັດ ບໍລິການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ອີດີເເອວເຈັນ ຈໍາກັດ 2021-11-29 2021-12-20
ວຽກງານ ການບໍລິການກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປະຈຳປີ 2023-2025 2022-02-01 2022-03-02
ວຽກງານ ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ອຸປະກອນ Gear Box ຂອງ Unit 1ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ 2022-02-28 2022-04-20
ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2022-2023 2022-04-28 2022-07-27
ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 03 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສົກປີ 2022-2023 2022-07-20 2022-10-12
ວຽກສະໜອງ ອຸປະກອນພາກໄຟຟ້າ ເພື່ອສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສໍາຮອງ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ວຽກສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍຂອງໝໍ້ແປງຈັກເບີ 1&2 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ແລະ ວຽກສະໜອງ ເຄື່ອງມືທົດສອບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 2022-09-05 2022-10-13
ວຽກສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກເບີ 2 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 2022-09-05 2022-10-13
ວຽກຈັດຊື້ ປ້ຳນ້ຳສ້າງ Phase 1, 11kW Unit 1&2 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1, ວຽກຈັດຊື້ຊຸດ Motor ແລະ Pump ລະບົບທຳຄວາມເຢັນ ຂອງເຄື່ອງຈັກ Unit 1 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ແລະ ວຽກສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຊຸດ Motor Control ໃສ່ປະຕູ Intake Gate ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ 2022-09-13 2022-10-19
ວຽກຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ ຂອງບັນດາເຂື່ອນ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2022 2022-10-12 2022-11-16
ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະເພດຕ່າງໆຂອງສໍານັກງານໃຫຍາ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈໍາປີ 2022 2022-10-21 2022-11-11
ວຽກສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ ປະເພດເຟີນິເຈີ ໃຫ້ພະແນກການພາຍໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ 2022-11-15 2022-12-12
ວຽກການສະໜອງເຄື່ອງອຸປະກອນ Network Switch, SFP Transceiver Module, Media Converter 2 Core & LAN CAT 6 Indoor ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຫ້ອງພາຍໃນຫ້ອງ Server ຂອງ ຜ-ຟຟລ 2023-04-19 2023-05-09
ວຽກງານຕິດຕັ້ງສະຖານີນໍ້າຝົນ Rainfall Station ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນໍ້າ Water level measurement ແລະ ກ້ອງວົງຈອນປິດ CCTV ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຈຽນ 2023-05-30 2023-06-30
ວຽກການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເລິກ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສົກປີ 2023-2024 2023-05-30 2023-08-04
ວຽກປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຈັກ-ເຄື່ອງລາງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບປ້ອງກັນ (Protection Relay) ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ 2023-06-13 2023-07-26
ການບໍລິການປະກັນໄພ 03 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່) ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2023-2024 2023-07-31 2023-10-13
ວຽກສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Relay REC 650 Line Nam Ngum 1- Sengsavang Sub Station 1 2023-10-23 2023-12-14
ການບໍລິການປະກັນໄພ 06 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເລິກ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2) ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສົກປີ 2024-2025 2023-10-24 2024-01-12
ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງແບບ, ແພຕັດເສື້ອ ແລະ ແພຕັດໂສ້ງ ພະນັກງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2024 2023-12-11 2024-01-10
ວຽກງານຈັດຊື້ອຸປະກອນຄວບຄຸມພາກໄຟຟ້າ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຈຽນ 2023-12-13 2024-01-04
ວຽກ Overhaul ຈັກເບີ 2 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 2023-12-20 2024-02-09
ວຽກ Overhaul ຈັກເບີ 03 ແລະ ຈັກເບີ 4 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 2024-03-13 2024-05-06
ວຽກຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ໝໍ້ແປງ 100 kVA ຢູ່ Saddle Dam ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 2024-05-28 2024-06-20
ວຽກງານສະໜອງ Dewatering System ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ-3 2024-06-03 2024-07-12
ວຽກສະໜອງ AVR ຂອງລະບົບ Excitation Unit-2 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2. 2024-06-03 2024-07-11
ວຽກງານຈັດຊື້ອຸປະກອນສໍາລັບ SCADA Control System Unit 7-8 ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1. 2024-07-08 2024-08-28
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ