Bidding Notices

Bidding Title Open Date Submission Date Download
ໂຄງການສ້າງຮູບແບບຈຳລອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ຜ-ຟຟລ (Financial Model) 2019-01-29 2019-02-22
ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2-3 2019-03-18 2019-04-19
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 7 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2019-2020 2019-07-08 2019-08-12
ໂຄງການ ການກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2020 2019-10-28 2019-11-25
ໂຄງການ ການບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 3 ເຂື່ອນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ 2019-09-19 2019-11-04
ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈັກ Diesel 600 KVA ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພີ່ມໃສ່ ໂຮງຈັກເກົ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 2020-01-13 2020-02-26
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພສຳລັບ 6 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2020-2021 2020-07-21 2020-08-14
ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ສຳລັບ 3 ເຂື່ອນ ສົກປີ 2020-2021 2020-09-23 2020-10-30
ໂຄງການ ສ້ອມແປງປ່ຽນນຖ່າຍກັງຫັນນໍ້າ (Turbine Runner) ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ Unit 1 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 2021-02-08 2021-03-05
ໂຄງການ ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ Spherical Valve Unit 1 & 2 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 2021-04-07 2021-05-31
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ