Sign In
ສຳລັບຜູ້ສະໜອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີເຈດຈຳນົງ ຢາກສະເໜີຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນຜູ້ສະໜອງ ແລະ ສາມາດຮັບຊາບຂໍ້ມູນການປະມູນຕ່າງໆ ຕາມປະເພດ ຫຼື ຂະແໜງທຸລິກິດຂອງຕົນ ຈາກບໍລິສັດຜລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ສາມາດ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້ Sign Up
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ