Nam Lik 1-2 HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2 ຊື່ໂຄງການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2 ຈຳກັດ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳລີກ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2010 ຜູ້ຮັບເຫມົາ CWE ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 100 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 435 GWh/year ກັງຫັນ 2 Units x 50 MW (Francis) ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Facing Rockfill Dam (CFRD) ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 1993 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Namsong Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳຊອງ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳຊອງ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ (ວັງວຽງ) ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2012 ຜູ້ຮັບເຫມົາ Hazama Corporation ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 6 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 13.5 GWh/year ກັງຫັນ 3 unit x 2 MW ປະເພດໂຄງການ Run-of-River ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gravity dam ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Houaylamphanhgnai Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຊື່ໂຄງການ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ຫ້ວຍລຳພັນ, ແຂວງ: ເຊກອງ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 14/11/2015 ຜູ້ຮັບເຫມົາ CGGC (China) ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 88 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 480 GWh/year ກັງຫັນ 2 units x 44 MW (Pelton) ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Clay core rock fill dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 237 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Nam Khan2 Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳຄານ 2 ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳຄານ 2, ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015 ຜູ້ຮັບເຫມົາ SinoHydro (China) ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 130 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 558 GWh/year ກັງຫັນ 2 units x 65 MW (Francis) ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rock fill dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 5167 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Nam Sana Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳສະນາ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳສະນາ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2014 ຜູ້ຮັບເຫມົາ Nawarat (Thai) ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 14 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 49.55 GWh/year ກັງຫັນ 3 unit x 4.69 MW ປະເພດໂຄງການ Run-of-River ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Spillway & Earth fill embankment ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 96 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Selabam Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ ຊື່ໂຄງການ ແຊລະບຳ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ແຊລະບຳ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 1970 ຜູ້ຮັບເຫມົາ – ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 5.04 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 25 GWh/year ກັງຫັນ ● 3 unit x 0.68 MW ● 1 unit x 3 MW ປະເພດໂຄງການ Run-of-River ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gravity dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 6360 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Xeset2 Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ຊື່ໂຄງການ ເຊເສັດ 2 ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 09/09/2009 ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: NORINCO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 76 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 309 GWh/year ກັງຫັນ 2 x 38 MW Francis ປະເພດໂຄງການ Run-of-River ປະເພດຂອງເຂື່ອນ – ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 391.5 km2 ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 20 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

Xeset 1 Hydro Power Plant

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ຊື່ໂຄງການ ເຊເສັດ 1 ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 01/11/1990 ຜູ້ຮັບເຫມົາ ADB and Venene Thai and Italy ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 45 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 180 GWh/year ກັງຫັນ 3 x 13 MW Francis 2 x 3 MW Francis ປະເພດໂຄງການ Run-of-River ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 325 km2 ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 10 ha ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAM NGUM 1 HYDROPOWER PLANT

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ຊື່ໂຄງການ ນຳ້ງື່ມ 1 ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນຳ້ງື່ມ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 22/12/1971 ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: Hitashi Principal: Hasama ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 155 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 1,025 GWh/year ກັງຫັນ Unit 1 & 2 : 2 x 17.5 MW Francis Unit 3, 4 & 5 : 3 x 40 MW Francis ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Gravity dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ…

NAM LEUK HYDRO POWER PLANT

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳເລິກ ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳເລິກ, ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ ເດືອນ 3/ 2000 ຜູ້ຮັບເຫມົາ CWE and MITSUBISHI ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 60 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 215 GWh/year ກັງຫັນ 2 x 30 MW Francis ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rock fill with earth core ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 323 km2 ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 12.8 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ